Вибіркові освітні компоненти професійної підготовки.

 ВК.01 Екологічна паспортизація / Ecological certificationВК.02 Екологічний менеджмент і аудит / Environmental management and audit


ВК.03 Екологічна освіта і культура для сталого розвитку / Ecological Education and Culture for Sustainability Development


ВК.04 Соціально-екологічний моніторинг Socio-ecological monitoring


ВК.05 Екологічний туризм / Ecological Tourism


ВК.06 Антропогенний вплив на природні екосистеми / Anthropogenic impact on natural ecosystems


ВК.07 Збалансоване природокористування / Balanced nature management


ВК.08 Екологічне інспектування / Ecological inspection


ВК.09 Збереження і відтворення біорізноманіття / Conservation and reproduction of biodiversity


ВК.10 Управління та поводження з відходами / Management and handling waste


ВК.11 Міжнародна екологічна діяльність / International environmental activities


ВК.12 Інтелектуальна власність / Intellectual Property


ВК.13 Організація еколого-натуралістичної діяльності / Organization of ecological and naturalistic activities


ВК.14 Геоінформаційні системи в екології / Geographic information systems in ecology


ВК.15 Екологічна стандартизація і сертифікація / Environmental standardization and certification

Про розгляд силабусів навчальних дисциплін освітньо-професійної програми «Екологія» галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» ступеня вищої освіти «магістр» (Протокол № 5 від 19.06.2019 р. засідання студентської ради КВНЗ "Вінницка академія неперервної освіти")

Немає коментарів:

Дописати коментар