Гарант освітньо - професійної програми 101- Екологія

 

mudrakМУДРАК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
Oleksandr Mudrak 
orcid.org. 0000-0002-1776-6120

Посада, науковий ступінь, вчене звання: завідувач кафедри екології, природничих та математичних наук, доктор сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія (ДД № 001990 від 25.04.2013, (https://drive.google.com/file/d/1xlNUPbf_TjGbUXvZLYJhVs2pIlaDGgLA/view?usp=sharing)професор (12 ПР №010167 від 26.02.2015, (https://drive.google.com/file/d/1xlNUPbf_TjGbUXvZLYJhVs2pIlaDGgLA/view?usp=sharing)член-кор. МАНЕБ (Міжнародної академії наук екології і безпеки життєдіяльності, диплом ЭN № 02764 від 18.04.2006, (https://drive.google.com/file/d/1ZTvVixzV0NGHF1NtFnj27XvOX9fKZT95/view?usp=sharing), експерт ЄС з питань розміщення відходів (2007), Академік Міжнародної академії культури безпеки, екології та здоров'я (2009), експерт ПР ООН з освіти для сталого розвитку (2015), експерт ПР ООН з аналізу галузевого законодавства (2017), академік Академії Наук Вищої Школи України (по відділенню біології, диплом № 351 від 14.12.2019)https://drive.google.com/file/d/1KWgwRyCbrEtNaLNuCdxp4puLiUomEI6r/view?usp=sharingпочесний доктор з екології Інституту агроекології і природокористування НААН (2020) (https://drive.google.com/file/d/1ccqhHLNGVt7fK01wkPwSqcMjowRtHt18/view?usp=sharing
Науковець (1995).
Педагогічне звання: вчитель-методист (2017).

Гарант освітньо - професійної програми 101"Екологія" за спеціальністю 101 "Екологія" для другого (магістерського) рівня вищої освіти
Експерт з НАЗЯВО з акредитації освітніх програм (Протоколом №1 від 26 січня 2021 р.)
Особливі досягнення / особисті заслуги:
Стаж роботи в освіті – 32 роки.
Науково-педагогічний стаж – 28 років.
Нагороди: Подяка Міністра охорони навколишнього природного середовища (2007), Почесні грамоти комітету екологічної політики і природокористування Верховної Ради України (2015), Всеукраїнської екологічної ліги (2010-2020), Вінницької обласної державної адміністрації і Вінницької обласної ради (2014-2020), КЗВО “Вінницька академія безперервної освіти” (2014-2020) та ін.
Керівна діяльність: з 2014 р. зав. кафедри екології, природничих та математичних наук КЗВО “Вінницька академія безперервної освіти”.
Наукова школа: створив наукову школу з “Науково-методичних і практичних основ збереження біотичного й ландшафтного різноманіття в контексті стратегії сталого розвитку” і підготував 1 кандидата біологічних наук (Овчинникову Юлію Юріївну за спеціальністю 03.00.16 - екологія, яка наразі працює Головою підкомітету з питань лісових ресурсів, об'єктів тваринного та рослинного світу, природних ландшафтів та об'єктів природно-заповідного фонду Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування). Наразі в науковій школі працює ще 3 докторанта і 7 аспірантів за спеціальністю 03.00.16 – екологія.
Наукова робота: Науковий керівник або відповідальний виконавець наукових тем (проектів):
Науковий керівник або відповідальний виконавець наукових тем (проектів):
1. Науково-дослідна робота на тему: Виготовлення науково-технічної роботи на створення об’єктів і територій природно-заповідного фонду в контексті стратегії сталого розвитку Зозулинецької територіальної громади” (ДРН  0120U104938, термін виконання 2020 р.)
2. Науково-дослідна тема ДРН №0117U004904 № 20/17-19 “Теоретичні та методичні основи формування системи післядипломної освіти на засадах сталого розвитку” (наказ МОН №1296 від 31.10.2016 р. термін виконання – 2017-2019 рр.)
3. Науково-дослідна тема: “Науково-методологічні засади стану адаптаційного здоров’я населення радіоактивно забруднених і умовно чистих територій екологічного контролю в контексті стратегії сталого розвитку України” (ДРН 0117U103571, термін виконання 2017-2019 рр.)
4. Науково-дослідна робота на тему: “Функціональне зонування орнітологічного заказника місцевого значення “Барський” в межах однойменної територіальної громади” (договір № 57 від 1.03.2017, ДРН 0118U003780).
5. Науково-дослідна робота на тему: Виготовлення наукового обґрунтування на створення об’єктів і територій природно-заповідного фонду м. Бар в контексті оптимізації генерального плану територіальної громади” (договір № 57 від 2.03.2016).
6. Проект ПР ООН/ГЕФ "Інтеграція положень Конвенцій Ріо у національну політику України" (2017).
"SWOT-аналіз і аналіз прогалин (GAP-аналіз) галузевого законодавства та підготовка рекомендацій щодо його вдосконалення відповідно до положень "Конвенцій Ріо", 2015 р.;
7. Проект ПР ООН/ГЕФ (2015). "Інтеграція положень Конвенцій Ріо у національну політику України". "SWOT-аналіз та аналіз прогалин (GAP-аналіз) політик, програм, планів та законодавчих актів у галузі "освіта і наука" і підготовка рекомендацій щодо їх вдосконалення відповідно до положень "Конвенцій Ріо", 2015 р.).
8. Інституту агроекології і природокористування НААН "Методологічні основи збалансованого розвитку ландшафтів водно-болотних угідь і торфових екосистем” (2011-2015 р., № ДР 0111U003228);
9. Ведення державного кадастру рослинного світу” (2012 р., № РК 0108U009963:
а) зібрані, проаналізовані та внесені до БД ДКТСУ нові дані по видах, занесених до Червоної книги України; створені ГІС-мапи місць знахідок видів;
б) підготовлені (відібрані з бази даних, перевірені, відредаговані та записані у відповідному форматі) до передачі до обласних державних управлінь охорони навколишнього природного середовища регіональні дані по видах рослин та грибів, занесених до Червоної книги України, для використання у природоохоронній діяльності та подальшого поновлення інформації.
10. Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління Міністерства екології та природних ресурсів:
а) “Наукове опрацювання описів, схем, розроблення концепцій Дністровського, Південно-Українського, Сіверсько-Донецького, Бузького, Галицько-Слобожанського природних коридорів” (№ ДР 0111U005209);
б) “Наукове опрацювання, підготовка та видання національної доповіді про стан формування національної екологічної мережі за 2006-2010 рр.” (№ РК 0111U005208).

Атестація наукових кадрів: Член спеціалізованої вченої ради Д 26.371.01 при Інституті агроекології і природокористування НААН із захисту дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія (біологічні і сільськогосподарські науки), склад якої затверджено наказом МОН № 975 від 20.06.2019 р.
Член спеціалізованої вченої ради К 47.104.05 при Національному університеті водного господарства та природокористування МОН України із захисту дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів кандидата наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія (сільськогосподарські науки), склад якої затверджено наказом МОН № 1301 від 15.10.2019 р.
Авторські технологіїУчасть у VI Міжнародній виставці “Сучасні заклади освіти”, “Інноватика в сучасній освіті” (вересень 2015). Отримав Диплом лауреата конкурсу І ступеня в номінації “Науково-методичний та організаційний супровід упровадження інноваційних підходів в систему екологічної освіти”.
Публікації: у контексті збереження біотичного і ландшафтного різноманіття, формування і реалізації екологічної і смарагдової мережі, науково-методичних засад розвитку особистості в контексті освіти для сталого розвитку, екологічної безпеки і збалансованого природокористування опублікував близько 400 публікацій у вітчизняних та зарубіжних виданнях (12 монографій, 26 підручників і посібників, в т.ч. з грифом МОНУ, більше 260 статей, в т. ч. 10 публікацій у періодичних виданнях, які внесені в наукометричну базу Scopus або Web of Science Core Collection).
Найбільш відомі: “Екологічна безпека Вінниччини” (2008); "Екологія" (2011); “Збалансований розвиток екомережі Поділля: стан, проблеми, перспективи” (2012); “Стратегія збалансованого розвитку Вінницької області: екологічна складова” (2013); “Особливості збереження біорізноманіття Поділля: теорія і практика” (2013); “Вступ до фаху” (2015); “Еталони природи Вінниччини” (2015); “Програмно-цільовий освітній проект “Екошкола – школа майбутнього”” (2015); “Екологічна політика як пріоритетна складова стратегії збалансованого розвитку Вінницької області” (2017), “Раритети тваринного світу Поділля: стан, загрози, збереження” (2018), “Екологізм освітнього процесу як запорука успішного світоглядного виховання молодих поколінь” (2019), “Environmental literacy of the leaders of the new formation in an open society” (2019), “Формування екологічної культури у системі післядипломної освіти” (2019), “Агролісівництво: еколого-збалансований розвиток” (2019), Заповідна справа” (2020) та ін.
Громадсько-наукова робота: Робота у складі Акредитаційної комісії з вищої освіти МОН України (наказ МОНУ № 725-л від 29.05.2019. Для проведення чергової акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького).
Помічник-консультант народного депутата України (комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування) Овчинникової Ю.Ю. (посвідчення № 81/21 https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21242).

Голова Вінницького обласного осередку Всеукраїнської екологічної ліги (2012).
Експерт ЄС з питань розміщення відходів (2007).
Член Міжнародної академії культури безпеки, екології та здоров’я (реєстр. № 108 від 2.06.2009).
Експерт ПР ООН з освіти для сталого розвитку (2015). Проект ПРООН/ГЕФ “Інтеграція положень Конвенцій Ріо у національну політику України”. “SWOT-аналіз та аналіз прогалин (GAP-аналіз) політик, програм, планів та законодавчих актів у галузі “освіта і наука” і підготовка рекомендацій щодо їх вдосконалення відповідно до положень “Конвенцій Ріо”, 2015 р.).
Експерт ПР ООН з аналізу галузевого законодавства (2017). Проект ПР ООН “Інтеграція положень Конвенцій Ріо у національну політику України”. “SWOT та Gap аналіз галузевого законодавства у восьми секторах економіки України для визначення прогалин у законодавчому забезпеченні виконання Конвенцій Ріо (Конвенція ООН з боротьби з деградацією земель та опустелюванням; Конвенції ООН зі збереження біорізноманіття; Рамкової Конвенції ООН зі зміни клімату) і підготовка рекомендацій щодо їх вдосконалення відповідно до положень “Конвенцій Ріо”, 2015 р.).
Заступник голови Громадської ради при Вінницькій ОДА та голови Громадської ради при Вінницькій обласній раді з питань екологічної політики, охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки та раціонального використання надр.
Член Громадської ради при Департаменті агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької ОДА.
Член Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Вінницькій області.
Член науково-технічної ради національного природного парку Кармелюкове Поділля.

Голова комісії з питань науки та освіти Басейнової ради Південного Бугу.
Голова журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології у Вінницькій області (2010-2020).
Член журі ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології (відповідні накази МОНУ, 2015-2019).
Член журі II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з спеціальності “Екологія” (2018 р., 2019 р., м. Одеса, Одеський державний екологічний університет, відповідні накази МОНУ)
Членство в редколегіях вітчизняних наукових і науково-методичних видань.
1. Член редакційної колегії науково-теоретичного “Агроекологічного журналу” як фахового видання Категорія “Б” (біологічні, сільськогосподарські, економічні науки). Наказ МОНУ №409 від 17.03.2020. Журнал включено до міжнародних інформаційних та наукометричних баз: Research Bib Journal Database (Японія), РИНЦ (Російська Федерація), Index Copernicus (Республіка Польща), Googlе Scholar (США), Ulrichs Periodicals Directory (США)).
2. Член редакційної колегії наукового журналу “Людина та довкілля. Проблеми неоекології” Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна як фахового видання Категорія “Б” (географічні науки). Наказ МОНУ №409 від 17.03.2020.
3. Член редакційної колегії науково-практичного журналу “Збалансоване природокористування як фахового видання Категорія “Б” (сільськогосподарські, економічні науки). Наказ МОНУ №409 від 17.03.2020. Журнал включено до міжнародних інформаційних та наукометричних баз: Research Bible (Японія), RePEc (США)Google scholar (США), РИНЦ (Російська Федерація), Advanced Science Index (Німеччина), Polska Bibliographia Naukowa (Республіка Польща), Scientific Indexing Services.
Членство в редколегіях зарубіжних часописів у Білорусі і Польщі. Був членом редакційної колегії Міжнародного часопису “International Journal of New Economics and Social Sciences” (IJONESS) Міжнародного наукового інституту інновацій (Варшава, Польща, 2015).
Коло наукових інтересів:
·Екологія
·Созологія
·Охорона довкілля
·Екологічна освіта
·Сталий розвиток
·Збалансоване природокористування

Немає коментарів:

Дописати коментар